Annual Mini-Symposia "Students as Teachers"

SYMPOSIUM THEME DATE
7th 7TH ANNUAL MINI SYMPOSIUM “Student as Teacher” 3rd-4th July 2019
6th 6th Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 4-5th April 2018
5th 5th Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 29 April 2017
4th 4th Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 27th - 28th April 2017
3rd 3rd Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 29th April 2015
2nd 2rd Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 30th April 2014
1st 1st Annual Mini-Symposium – “Student as Teacher” 30th April 2013